Prva strana srpske književnosti u Mađarskoj

 

Anyaországon kívüli irodalom

Književnost van matice (u Mađarskoj)

Start

Autori
Literatura

Dokumenti

Fotoalbum

 
Autori

Predrag Stepanović

(Mohač, 1942)

Studirao slavistiku u Pečuju i Budimpešti. Docent na Katedri za slavistiku na univerzitetu Lorand Etveš u Budimpešti. Urednik za kulturu Narodnih novina (1986–1989) i Srpskih narodnih novina (od 1991).

Dela

Prepolovljeni (roman, Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1982.)

Malogradske i druge priče (pripovetke, Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1984)

Zapisi jednog čitaoca (kritike i eseji, Izdan, Budimpešta, 1994)

Priče o malom zecu

Govori Srba i Hrvata u Mađarskoj (Dečje novine – Matica srpska – Vukova zadužbina, Beograd, bez godine)

Govori Srba u Mađarskoj (Samouprava Srba u Mađarskoj, Budimpešta, 2000)

Živeti u Mohaču (roman, Udruženje književnika Srbije – Zadužbina Jakova Ignjatovića, Budimpešta, 2006)

Usudne reči (pripovetke, Radionica „Venclović”, Budimpešta – Narodna knjiga, Beograd, 2008)

Literatura

Petar Milošević: Pismo autoru našeg prvog savremenog romana. U: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991).

Petar Milošević: Chershez la femme u malogradu i drugde (svugde). U: Ogledi i kritike – o savremenoj književnosti Srba i Hrvata u Mađarskoj (Preduzeće za izdavanje udžbenika, Budimpešta, 1991).

Đuro Vidmarović:  Roman iz života narodnosti u Mađarskoj. Matica, novembar 1982, Zagreb.

Milovan Vitezović: Preispitivanje generacije. Jež, 27. avgust 1982.

Moma Dimić: Malogradske i druge priče. Borba, 23. januar 1985.

Vasa Pavković: Glasovi sa druge obale. Književne novine, 1985/jul (dvobroj)

Pal Šandor: Od fikcije do stvarnosne proze. Narodne novine, 14. februar 1985.

Stjepan Lukač: Stvarnosna proza i fikcija. Narodne novine, 2. mart 1985.

Predrag Čudić: Predrag Stepanović: Zapisi jednog čitaoca. Almanah Srpskih narodnih novina, 1994.

Milutin Lujo Danojlić: Priča o životu – Roman za decu Predraga Stepanovića. Almanah Srpskih narodnih novina, 1996.

Predrag Čudić: Roman o malom zecu. Almanah Srpskih narodnih novina, 1996.

Petar Milošević: Stvarna proza. Neven, 2006.